ยินดีต้อนรับ

ลงทะเบียนสมาชิก

Click here to return to home page

ขอบคุณที่สนใจในโครงการ HP Thailand Supplies Program.

ความเป็นส่วนตัว

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนบนหน้านี้และหน้าที่ตามมา จะได้รับการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยก่อนที่จะส่ง
HP โปรดดูเพิ่มเติมที่คำชี้แจงว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลบัญชีเฉพาะบุคคล

ข้อมูลที่อยู่บริษัท / บ้าน

ค้นหา
ค้นหา

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณากรอกตัวเลขจำนวน 11 หลักเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุรหัสจังหวัดสำหรับหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ HP Supplies Rewards

1. คำจำกัดความ

"โครงการ HP Supplies Rewards" หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” หมายถึง โครงการเพื่อส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมนาคุณลูกค้าที่ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์หรือผงหมึกพิมพ์แท้ของเอชพี

"การแลกคะแนนสะสม" หมายถึง การนำสำเนาใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) ทีได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์และผงหมึกพิมพ์แท้เอชพีที่ร่วมรายการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ มาทำการแลกคะแนนสะสมตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นภายใต้ขั้นตอนและข้อกำหนดของโครงการ HP Supplies Rewards

"ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ" หมายถึง ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์และผงหมึกพิมพ์แท้เอชพี โดยมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของเอชพี เป็นผู้ขายให้กับลูกค้า (End User) ซึ่งระบุในตารางผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ หมึกพิมพ์และผงหมึกพิมพ์แท้ตามภาคผนวกด้านหลัง

"ระยะเวลาโครงการ" หมายถึง ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำการแลกคะแนนสะสมของโครงการ HP Supplies Rewards โดยคะแนนสะสมดังกล่าวจะมีอายุปีต่อปี และคะแนนดังกล่าวจะหมดอายุเมื่อสิ้นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

"ของรางวัล" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทางโครงการกำหนดไว้ให้เป็นของรางวัลให้ลูกค้าสามารถแลกได้โดยใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่ ่

"ผู้เข้าร่วมโครงการ" หมายถึง ผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัย/บริษัท/ห้างร้าน/กลุ่มธุรกิจ/หน่วยงานราชการ ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทย ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเอชพีโดยผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัย/บริษัท/ห้างร้าน/กลุ่มธุรกิจ/หน่วยงานราชการ ดังกล่าวสามารถเป็นสมาชิกได้องค์กรหรือหน่วยงานละ 1 ท่านเท่านั้น

"ลูกค้า (End User)" หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์และผงหมึกพิมพ์แท้เอชพี เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือหน่วยงานของตนเอง โดยมิได้นำไปจำหน่ายต่อ

"สมาชิก" หมายถึง ผู้สมัครสมาชิกโครงการ HP Supplies Rewards ที่เป็นไปตามขั้นตอนข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการและได้รับอนุมัติจากโครงการแล้วเท่านั้นน

2. การเข้าร่วมโครงการ

2.1 โครงการ HP Supplies Rewards เปิดให้เฉพาะกับลูกค้า (End User) ได้เข้าร่วมเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกของโครงการ Supplies MVC (Most Valued Customers) และสมาชิกในโครงการ MVC Life (สามารถตรวจสอบชื่อได้ที่ HP Supplies Rewards Center ), พนักงานของบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเอชพีและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

2.2 การสมัครสมาชิกของโครงการ ลูกค้า (End User) จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ HP Supplies Rewards ที่เว็บไซต์ www.hp.com/th/suppliesrewards

2.3 เมื่อสมัครสมาชิกจำเป็นจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อให้การสมัครสมาชิกสมบูรณ์

2.3.1 ในกรณีบุคคลธรรมดาจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน

2.3.2 ในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ จะต้องส่งสำเนาบัตรข้าราชการ

2.3.3 ในกรณีที่เป็นบริษัท/ห้างร้าน จะต้องส่งสำเนา ภ.พ. 20 / หนังสือจัดตั้งบริษัท

2.3.4 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะรับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีที่ไม่มีการส่งเอกสารที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น

3. การสะสมคะแนน

3.1 ในการสะสมคะแนนสมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ www.hp.com/th/suppliesrewards โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) และสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ (Security Label) ทุกรายการที่ต้องการสะสมคะแนนหรือแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นนั้น ๆ

3.2 สมาชิกสามารถนำใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) มาสะสมคะแนนผ่านทางเว็ปไซต์ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ระบุในใบกำกับภาษี

ัวอย่างเช่น

ใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 สมาชิกโครงการจะต้องทำการสะสมคะแนนผ่านทางเว็ปไซต์ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

3.3 คะแนนสะสมจะมีอายุ 1 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice)

3.4 สมาชิกสามารถใช้สำเนาใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) ในการแลกคะแนนสะสมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการแลกคะแนนสะสมซ้ำ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติคะแนน

3.5 โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่อนุมัติคะแนน ในกรณีเอกสารที่แนบมาเป็นบิลเงินสดมิใช่ใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) และใบส่งของ จากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทุกกรณี

3.6 โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแลกของรางวัล และ/หรือ ไม่ทำการคำนวณคะแนนสะสม สำหรับใบกำกับ
ภาษีซื้อหรือรูปถ่าย สติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ (Security Label) ที่ไม่ชัดเจน

3.7 ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์อนุมัติคะแนนสะสม เฉพาะสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ (Security Label) ที่เป็น ปัจจุบันและมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ในระบบของเอชพีเท่านั้น

3.8 โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงคะแนนในการแลกของรางวัล เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความ เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชี้แจงเหตุผลของการเพิ่มหรือลดคะแนน

4. การแลกของรางวัล

4.1 สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนและแลกรับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.hp.com/th/suppliesrewards คะแนนสะสมจะมีอายุเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยคะแนนที่หมดอายุจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่แลกของรางวัลภายในวันสิ้นปีของแต่ละปีเท่านั้น ทั้งนี้คะแนนที่ไม่ได้แลกจะถูกลบออกจากระบบโดยทันทีเมื่อสิ้นสุดปี

4.2 โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการแลกรับของรางวัล สำหรับสมาชิกที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

4.3 หากทางโครงการ ตรวจพบว่าการแลกของรางวัลเกิดจากความตั้งใจฉ้อโกง หรือปิดบังข้อมูลอันเป็นส่วนที่แสดงถึงความเท็จของข้อมูลที่ส่งเข้ามารับรางวัล ทางโครงการจะถือว่าของรางวัลรายการนั้นเป็นโมฆะ สละสิทธิ์โดยทันทีี

4.4 สงวนสิทธิ์ 5 รางวัลต่อโปรแกรมต่อรหัสสมาชิกต่อเดือน สำหรับโปรแกรมเพิ่มพิเศษ โดยนับเรียงรางวัลจากวันที่ส่งหลักฐานเข้าร่วมโปรแกรมี

5. การจัดส่งของรางวัล

5.1 ทางโครงการจะจัดส่งของรางวัลให้กับสมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (ยึดตามที่อยู่ที่ระบุในใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) เท่านั้น) ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันที่สมาชิกทำรายการแลกของรางวัลในกรณีที่ของรางวัลดังกล่าวยังไม่ตกรุ่น

5.2 ในการจัดส่งของรางวัลจะจัดส่งโดยไปรณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้เมื่อโครงการได้รับใบตอบรับกลับทางไปรษณีย์แล้ว ทางโครงการจะถือว่าลูกค้าได้รับของรางวัลครบถ้วน และการจัดส่งของรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

5.3 โครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โครงการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกิก

5.4 ของรางวัลที่แลกแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ ยกเว้นในกรณีชำรุดที่เกิดจากทางร้านค้าและการขนส่งเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5.5 ใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) และสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ ที่ทำการลงทะเบียนแลกของรางวัลและรับการสะสม คะแนนในโครงการนี้แล้วจะไม่สามารถนำไปแลกรับของรางวัลกับโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้อีก ยกเว้น ได้รับ อนุญาตจากทางโครงการเป็นกรณี ๆ ไป โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการยกเลิกสมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการยกเลิกสมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าการแลกของรางวัลที่สมาชิกแลกเข้ามาในโครงการ มีจำนวนสูงเกินกว่าปกติ

8. สมาชิกจะต้องเก็บใบกำกับภาษีซื้อ (Invoice) การซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึกพิมพ์แท้เอชพี ไว้อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบความถูกต้องในการซื้อสินค้า หากตรวจสอบพบว่าสมาชิกทำการแลกของรางวัลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการมีสิทธิ์ในการไม่ส่งของรางวัลให้กับสมาชิกก

9. สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้ตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้หากมี ข้อโต้แย้งให้ถือคำตัดสินของ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่สิ้นสุดภาคผนวก

ตาราง-หมึกพิมพ์แท้เอชพี

Product Part Number Product Name
C8721WA HP 02 Black Ink Cartridge, APeJ
C8771WA HP 02 Cyan Ink Cartridge, APeJ
C8774WA HP 02 Light Cyan Ink Cartridge, APeJ
C8775WA HP 02 Light Magenta Ink Cartridge, APeJ
C8772WA HP 02 Magenta Ink Cartridge, APeJ
C8773WA HP 02 Yellow Ink Cartridge, APeJ
C4844A HP 10 Black Ink Cartridge
C4810A HP 11 Black WW Printhead
C4836A HP 11 Cyan Ink Cartridge
C4811A HP 11 Cyan WW Printhead
C4837A HP 11 Magenta Ink Cartridge
C4812A HP 11 Magenta WW Printhead
C4838A HP 11 Yellow Ink Cartridge
C4813A HP 11 Yellow WW Printhead
C6615DA HP 15 Black Ink Cartridge, 25ml
C6625A HP 17 Tri-color Ink Cartridge
C4936A HP 18 Black Ink Cartridge
C4937A HP 18 Cyan Ink Cartridge
C4938A HP 18 Magenta Ink Cartridge
C4939A HP 18 Yellow Ink Cartridge
CC630AA HP 21 Black /22 Tri-color Ink Cartridge, COMBO PACK
C9351AA HP 21 Black Ink Cartridge
C9351BA HP 21b Simple Black Ink Cartridge
C9351CA HP 21XL High Yield Black Ink Cartridge, AP
C9352AA HP 22 Tri-color Ink Cartridge
C9352CA HP 22XL High Yield Tri-color Ink Cartridge, AP
C1823D HP 23 Tri-color Ink Cartridge, Large Color
C8727AA HP 27 Black Ink Cartridge
51645AA HP 45 Black Ink Cartridge, 42ml
CC625AA HP 45 Black Ink Cartridge, TWIN PACK
CZ637AA HP 46 Black Ink Advantage Cartridge
CZ638AA HP 46 Tri-color Ink Advantage Cartridge
CC629AA HP 56 Black / 57 Tri-color Ink Cartridge, COMBO PACK
C6656AA HP 56 Black Ink Cartridge
C6657AA HP 57 Tri-color Ink Cartridge
CB316WA HP 564 Black Ink Cartridge, ANZ
CB318WA HP 564 Cyan Ink Cartridge, ANZ
CB319WA HP 564 Magenta Ink Cartridge, ANZ
CB317WA HP 564 Photo Ink Cartridge
CB320WA HP 564 Yellow Ink Cartridge, ANZ
CN684WA HP 564XL High Yield Black Ink Catridge, ANZ
CB323WA HP 564XL High Yield Cyan Ink Cartridge, ANZ
CB324WA HP 564XL High Yield Magenta Ink Cartridge, ANZ
CB322WA HP 564XL High Yield Photo Black Ink Cartridge
CB325WA HP 564XL High Yield Yellow Ink Cartridge, ANZ
CN067AA HP 60 Black / Tri-color Ink Cartridge, COMBO PACK, SPAC
CC640WA HP 60 Black Ink Cartridge, #ABG
CC643WA HP 60 Tri-color Ink Cartridge, Java A, #ABG
CC641WA HP 60XL High Yield Black Ink Cartridge Timor X
CC644WA HP 60XL High Yield Tri-color Ink Cartridge, JAVA X #60XL R1, AP
CR311AA HP 61 Black / Tri-color Ink Cartridge, COMBO PACK, SPAC
CH561WA HP 61 Black Ink Cartridge, SPAC
CH562WA HP 61 Tri-color Ink Cartridge, SPAC
CH563WA HP 61XL High Yield Black Ink Cartridge
CH564WA HP 61XL High Yield Tri-color Ink Cartridge
C2P04AA HP 62 Black Ink Cartridge
C2P06AA HP 62 Tri-color Ink Cartridge
C2P05AA HP 62XL High Yield Black Ink Cartridge
C2P07AA HP 62XL High Yield Tri-color Ink Cartridge
F6U62AA HP 63 Black Original Ink Cartridge
F6U61AA HP 63 Tri-color Original Ink Cartridge
F6U64AA HP 63XL High Yield Black Original Ink Cartridge
F6U63AA HP 63XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
N9K02AA HP 65 Black Original Ink Cartridge
N9K01AA HP 65 Tri-color Original Ink Cartridge
N9K04AA HP 65XL Black Original Ink Cartridge
N9K03AA HP 65XL Tri-color Original Ink Cartridge
L0S24AA HP 678 Black / Tri-color Ink Cartridge, Combo 2-Pack
CZ107AA HP 678 Black Ink Advantage Cartridge
L0S23AA HP 678 Black Ink Cartridge, Twin 2-PACK
CZ108AA HP 678 Tri-color Ink Advantage Cartridge
X4E79AA HP 680 Black Ink Cartridge 2-Pack
F6V27AA HP 680 Black Original Ink Cartridge
X4E78AA HP 680 Color/Black Ink Crtg Combo 2-Pk
F6V26AA HP 680 Tri-color Original Ink Cartridge
F6V35AA HP 685 4-color Ink Advantage Cartridges Pack, CMYK, COMBO PACK
CZ121AA HP 685 Black Ink Advantage Cartridge
CZ122AA HP 685 Cyan Ink Advantage Cartridge
CZ123AA HP 685 Magenta Ink Advantage Cartridge
CZ124AA HP 685 Yellow Ink Advantage Cartridge
CC660AA HP 702 Black Ink Cartridge
F6V32AA HP 703 Black / Tri-color Ink Advantage Cartridge, COMBO PACK
CD887AA HP 703 Black Ink Advantage Cartridge
CD888AA HP 703 Tri-color Ink Advantage Cartridge
F6V33AA HP 704 Black / Tri-color Ink Advantage Cartridge, COMBO PACK
CN692AA HP 704 Black Ink Advantage Cartridge,
CN693AA HP 704 Tri-color Ink Advantage Cartridge
CB335WA HP 74 Black Ink Cartridge, #ABG
CB336WA HP 74XL High Yield Black Ink Cartridge, AP
CB337WA HP 75 Tri-color Ink Cartridge, #ABG
CB338WA HP 75XL High Yield Tri-color Ink Cartridge, AP
C6578DA HP 78 Tri-color Ink Cartridge
C9396A HP 88XL High Yield Black Ink Cartridge
C9391A HP 88XL High Yield Cyan Ink Cartridge
C9392A HP 88XL High Yield Magenta Ink Cartridge
C9393A HP 88XL High Yield Yellow Ink Cartridge
CC653AA HP 901 Black Ink Cartridge, TUNDA A #901 R1, AP
CC656AA HP 901 Tri-color Ink Cartridge, JAKE A #901, AP
CC654AA HP 901XL High Yield Black Ink Cartridge, TUNDA X, AP
T6M17AA HP 905XL Black Original Ink Cartridge
T6M05AA HP 905XL Cyan Original Ink Cartridge
T6M09AA HP 905XL Magenta Original Ink Cartridge
T6M13AA HP 905XL Yellow Original Ink Cartridge
T6M21AA HP 909XL Black Original Ink Cartridge
C9362WA HP 92 Black Ink Cartridge, Aust
E5Y50AA HP 920XL High Yield 3-color Ink Cartridges Pack, CMY, COMBO PACK
CD975AA HP 920XL High Yield Black Ink Cartridge
E5Y51AA HP 920XL High Yield Black Ink Cartridge, TWIN PACK
CD972AA HP 920XL High Yield Cyan Ink Cartridge
CD973AA HP 920XL High Yield Magenta Ink Cartridge
CD974AA HP 920XL High Yield Yellow Ink Cartridge
C9361WA HP 93 Tri-color Ink Cartridge, Aust
CN053AA HP 932XL High Yield Black Ink Cartridge
CN054AA HP 933XL High Yield Cyan Ink Cartridge
CN055AA HP 933XL High Yield Magenta Ink Cartridge
CN056AA HP 933XL High Yield Yellow Ink Cartridge
C2P23AA HP 934XL High Yield Black Ink Cartridge
C2P24AA HP 935XL High Yield Cyan Ink Cartridge
C2P25AA HP 935XL High Yield Magenta Ink Cartridge
C2P26AA HP 935XL High Yield Yellow Ink Cartridge
C8765WA HP 94 Black Ink Cartridge, AP
C4906AA HP 940XL High Yield Black Ink Cartridge
C4907AA HP 940XL High Yield Cyan Ink Cartridge
C4908AA HP 940XL High Yield Magenta Ink Cartridge
C4909AA HP 940XL High Yield Yellow Ink Cartridge
C8766WA HP 95 Tri-color Ink Cartridge, AP
CN045AA HP 950XL High Yield Black Ink Cartridge
CN046AA HP 951XL High Yield Cyan Ink Cartridge
CN047AA HP 951XL High Yield Magenta Ink Cartridge
CN048AA HP 951XL High Yield Yellow Ink Cartridge
L0S72AA HP 955XL Black Original Ink Cartridge
L0S63AA HP 955XL Cyan Original Ink Cartridge
L0S66AA HP 955XL Magenta Original Ink Cartridge
L0S69AA HP 955XL Yellow Original Ink Cartridge
L0R42AA HP 959XL Black Original Ink Cartridge
C8767WA HP 96 Black Ink Cartridge, AP
C9363WA HP 97 Tri-color Ink Cartridge, AP
C9364WA HP 98 Black Ink Cartridge, AP
M0H57AA HP GT51 Black Original Ink Bottle
X4E40AA HP GT51XL Black Original Ink Bottle
M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle
M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle
M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle
3JB06AA HP GT51/52 Blk/Clr Printhead Combo 2-Pk
CD971AA HP 920 Black Officejet Ink Cartridge
D8J07A HP 980 Cyan Original Ink Cartridge
D8J08A HP 980 Magenta Original Ink Cartridge
D8J09A HP 980 Yellow Original Ink Cartridge
D8J10A HP 980 Black Original Ink Cartridge
J3M68A HP 981A Cyan Original PageWide Cartridge
J3M69A HP 981A Magenta Original PageWide Cartridge
J3M70A HP 981A Yellow Original PageWide Cartridge
J3M71A HP 981A Black Original PageWide Cartridge
L0R09A HP 981X High Yield Cyan Original PageWide Cartridge
L0R10A HP 981X High Yield Magenta Original PageWide Cartridge
L0R11A HP 981X High Yield Yellow Original PageWide Cartridge
L0R12A HP 981X High Yield Black Original PageWide Cartridge
L0R13A HP 981Y Extra High Yield Cyan Original PageWide Cartridge
L0R14A HP 981Y Extra High Yield Magenta Original PageWide Cartridge
L0R15A HP 981Y Extra High Yield Yellow Original PageWide Cartridge
L0R16A HP 981Y Extra High Yield Black Original PageWide Cartridge
CN625AA HP 970XL High Yield Black Ink Cartridge
CN626AA HP 971XL High Yield Cyan Ink Cartridge
CN627AA HP 971XL High Yield Magenta Ink Cartridge
CN628AA HP 971XL High Yield Yellow Ink Cartridge
L0S00AA HP 975X Cyan Original PageWide Cartridge
L0S03AA HP 975X Magenta Original PageWide Crtg
L0S06AA HP 975X Yellow Original PageWide Crtg
L0S09AA HP 975X Black Original PageWide Crtg
L0R05A HP 976Y Cyan Original Ink Cartridge
L0R06A HP 976Y Magenta Original Ink Cartridge
L0R07A HP 976Y Yellow Original Ink Cartridge
L0R08A HP 976Y Black Original Ink Cartridge


ตาราง –ผงหมึกพิมพ์แท้เอชพี

Product Part Number Product Name
SU648A Samsung ML-D2850A Black Toner Cartrid
SU656A Samsung ML-D2850B H-Yield Blk Toner C
SU667A Samsung ML-D3470A High Yield Black Toner Cartridge
SU673A Samsung ML-D3470B High Yield Black Toner Cartridge
SU682A Samsung ML-D4550A Black Toner Cartrid
SU689A Samsung ML-D4550B High Yield Black Toner Cartridge
SU698A Samsung MLT-D101S Black Toner Cartridge
SU730A Samsung MLT-D103S Black Toner Cartrid
SU718A Samsung MLT-D103L High Yield Black Toner Cartridge
SU748A Samsung MLT-D104S Black Toner Cartridge
SU754A Samsung MLT-D104X L-Yield Blk Toner C
SU776A Samsung MLT-D105S Black Toner Cartridge
SU768A Samsung MLT-D105L High Yield Black Toner Cartridge
SU785A Samsung MLT-D108S Black Toner Cartrid
SU793A Samsung MLT-D109S Black Toner Cartrid
SU812A Samsung MLT-D111S Black Toner Cartridge
SU801A Samsung MLT-D111L H-Yield Blk Toner C
SU850A Samsung MLT-D116S Black Toner Cartridge
SU838A Samsung MLT-D116L High Yield Black Toner Cartridge
SV134A Samsung MLT-R116 Imaging Unit
SU853A Samsung MLT-D117S Black Toner Cartrid
SU864A Samsung MLT-D119S Black Toner Cartrid
SU997A Samsung MLT-D208S Black Toner Cartrid
SU989A Samsung MLT-D208L H-Yield Blk Toner C
SV017A Samsung MLT-D209S Black Toner Cartridge
SV007A Samsung MLT-D209L High Yield Black Toner Cartridge
ST979A Samsung CLT-C404S Cyan Toner Cartridg
SU247A Samsung CLT-M404S Magenta Toner Crtg
SU457A Samsung CLT-Y404S Yellow Toner Cartri
SU113A Samsung CLT-K404S Black Toner Cartrid
ST986A Samsung CLT-C406S Cyan Toner Cartridg
SU254A Samsung CLT-M406S Magenta Toner Crtg
SU464A Samsung CLT-Y406S Yellow Toner Cartri
SU120A Samsung CLT-K406S Black Toner Cartridge
SU403A Samsung CLT-R406 Imaging Unit
ST998A Samsung CLT-C4072S Cyan Toner Cartrid
SU266A Samsung CLT-M407S Magenta Toner Crtg
SU476A Samsung CLT-Y407S Yellow Toner Cartri
SU132A Samsung CLT-K407S Black Toner Cartridge
SU408A Samsung CLT-R407 Imaging Unit
SU007A Samsung CLT-C409S Cyan Toner Cartridg
SU274A Samsung CLT-M409S Magenta Toner Crtg
SU484A Samsung CLT-Y409S Yellow Toner Cartri
SU140A Samsung CLT-K409S Black Toner Cartrid
SU414A Samsung CLT-R409 Imaging Unit
SU027A Samsung CLT-C504S Cyan Toner Cartridg
SU294A Samsung CLT-M504S Magenta Toner Crtg
SU504A Samsung CLT-Y504S Yellow Toner Cartri
SU160A Samsung CLT-K504S Black Toner Cartrid
CF248A HP 48A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF230A HP 30A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF230X HP 30X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF232A HP 32A Original LaserJet Imaging Drum
CF217A HP 17A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF219A HP 19A Original LaserJet Imaging Drum
CF279A HP 79A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CB435A HP LaserJet P1006 Black Cartridge
CB435AD HP LaserJet P1006 Black Crtg Dual Pack
CB436A HP LaserJet P1505 Black Cartridge
CB436AD HP LaserJet P1505 Black Crtg Dual Pack
CB540A HP Color LaserJet CP1215/1515 Black Crtg
CB540AD HP CLJ CB540A Dual Pack Print Crtg
CB541A HP Color LaserJet CP1215/1515 Cyan Crtg
CB542A HP LaserJet CP1215/1515 Yellow Crtg
CB543A HP LaserJet CP1215/1515 Magenta Crtg
CE278A HP LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg
CE278AD HP 78A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge
CE285A HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge
CE285AD HP 85A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge
CE310A HP CLJ CP1025 Black Print Cartridge
CE310AD HP 126A Black Dual Pk LJ Toner Cartridge
CE311A HP CLJ CP1025 Cyan Print Cartridge
CE312A HP CLJ CP1025 Yellow Print Cartridge
CE313A HP CLJ CP1025 Magenta Print Cartridge
CE314A HP Color LaserJet CP1025 Imaging Unit
CE320A HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Blk Crtg
CE320AD HP 128A Black Dual Pk LJ Toner Cartridge
CE321A HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Cyn Crtg
CE322A HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Ylw Crtg
CE323A HP LaserJet Pro CP1525/CM1415 Mgnt Crtg
CF210A HP LaserJet Pro M251/M276 1.4K Blk Crtg
CF210X HP LaserJet Pro M251/M276 2.3K Blk Crtg
CF211A HP LaserJet Pro M251/M276 Cyan Crtg
CF212A HP LaserJet Pro M251/M276 Yellow Crtg
CF213A HP LaserJet Pro M251/M276 Magenta Crtg
CF283A HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge
CF283X HP LaserJet 83X Black Toner Cartridge
CF341A HP 126A CYM Tri-Pack LJ Toner Cartridge
CF350A HP M153/M176/M177 Black LJ Toner Crtg
CF351A HP M153/M176/M177 Cyan LJ Toner Crtg
CF352A HP M153/M176/M177 Yellow LJ Toner Crtg
CF353A HP M153/M176/M177 Magenta LJ Toner Crtg
CF400A HP 201A Black LaserJet Toner Cartridge
CF400X HP 201X Black LaserJet Toner Cartridge
CF401A HP 201A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF401X HP 201X Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF402A HP 201A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF402X HP 201X Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF403A HP 201A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF403X HP 201X Magenta LaserJet Toner Cartridge
Q2612A HP LaserJet 1000/3000 Series Black Crtg
Q2612AD HP LaserJet 1000/3000 Crtg Dual Pack
Q6000A HP LaserJet 2600/2605/1600 Black Crtg
Q6001A HP LaserJet 2600/2605/1600 Cyan Crtg
Q6002A HP LaserJet 2600/2605/1600 Yellow Crtg
Q6003A HP LaserJet 2600/2605/1600 Magenta Crtg
CF500A HP 202A Original Black LaserJet Toner Cartridge
CF501A HP 202A Original Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF502A HP 202A Original Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF503A HP 202A Original Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF500X HP 202X Original Black LaserJet Toner Cartridge
CF501X HP 202X Original Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF502X HP 202X Original Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF503X HP 202X Original Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF510A HP 204A Black LaserJet Toner Cartridge
CF511A HP 204A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF512A HP 204A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF513A HP 204A Magenta LaserJet Toner Cartridge
SS791A Samsung MLT-D708S Black Toner Cartridge
SS547A Samsung CLT-C804S Cyan Toner Cartridge
SS554A Samsung CLT-C806S Cyan Toner Cartridge
SS561A Samsung CLT-C808S Cyan Toner Cartridge
SS587A Samsung CLT-K804S Black Toner Cartridge
SS594A Samsung CLT-K806S Black Toner Cartridge
SS608A Samsung CLT-K809S Black Toner Cartridge
SS629A Samsung CLT-M804S Magenta Toner Cartridge
SS636A Samsung CLT-M806S Magenta Toner Cartridge
SS643A Samsung CLT-M808S Magenta Toner Cartridge
SS673A Samsung CLT-R804 Imaging Unit
SS678A Samsung CLT-R806K Black Imaging Unit
SS682A Samsung CLT-R806X Color Imaging Unit
SS686A Samsung CLT-R808 Imaging Unit
SS722A Samsung CLT-Y804S Yellow Toner Cartridge
SS729A Samsung CLT-Y806S Yellow Toner Cartridge
SS736A Samsung CLT-Y808S Yellow Toner Cartridge
SS771A Samsung MLT-D704S Black Toner Cartridge
SS776A Samsung MLT-D707L High Yield Black Toner Cartridge
SS806A Samsung MLT-K606S Black Toner Cartridge
SS812A Samsung MLT-K607S Black Toner Cartridge
SS817A Samsung MLT-K706S Black Toner Cartridge
SS825A Samsung MLT-R704 Imaging Unit
SS832A Samsung MLT-R707 Imaging Unit
SS836A Samsung MLT-R708 Imaging Unit
SS568A Samsung CLT-C809S Cyan Toner Cartridge
SS601A Samsung CLT-K808S Black Toner Cartridge
SS650A Samsung CLT-M809S Magenta Toner Cartridge
SS689A Samsung CLT-R809 Imaging Unit
SS743A Samsung CLT-Y809S Yellow Toner Cartridge
SS798A Samsung MLT-D709S Black Toner Cartridge
SS822A Samsung MLT-R607K Imaging Unit
SS829A Samsung MLT-R706 Imaging Unit
SS840A Samsung MLT-R709 Imaging Unit
CF230XC HP High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF217AC HP Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CB436AC HP LaserJet P1505 Black Cartridge
CC364XC HP 64X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CC530AC HP Color LaserJet CP2025 Black Crtg
CC531AC HP Color LaserJet CP2025 Cyan Crtg
CC532AC HP Color LaserJet CP2025 Yellow Crtg
CC533AC HP 304A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CE250XC HP 504X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE250YC HP 504Y Blk Opt Contr LJ Toner Crtg
CE251AC HP Cyn Contract LaserJet Toner Cartridge
CE251YC HP 504Y Cyn Opt Contr LJ Toner Crtg
CE252AC HP Ylw Contract LaserJet Toner Cartridge
CE252YC HP 504Y Ylw Opt Contr LJ Toner Crtg
CE253AC HP Mgn Contract LaserJet Toner Cartridge
CE253YC HP 504Y Mgn Opt Contr LJ Toner Crtg
CE255XC HP 55X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE260XC HP 649X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE261AC HP Cyan LaserJet Print Cartridge
CE262AC HP Yellow LaserJet Print Cartridge
CE263AC HP Magenta LaserJet Print Cartridge
CE264XC HP 646X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE278AC HP LaserJet P1566/P1606 Black Print Crtg
CE285AC HP CE285AC Blk Contract LJ Toner Crtg
CE390XC HP 90X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE400YC HP 507Y Blk Opt Contr LJ Toner Crtg
CE401YC HP 507Y Cyn Opt Contr LJ Toner Crtg
CE402YC HP 507Y Ylw Opt Contr LJ Toner Crtg
CE403YC HP 507Y Mgn Opt Contr LJ Toner Crtg
CE410XC HP 305X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE411AC HP 305A Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CE412AC HP 305A Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CE413AC HP 305A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CE505AC HP LaserJet Black Print Cartridge
CE505XC HP 05X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF031AC HP Cyan LaserJet Print Cartridge
CF032AC HP Yellow LaserJet Print Cartridge
CF033AC HP Magenta LaserJet Print Cartridge
CF226XC HP CF226XC High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge CF226XC
CF280XC HP 80X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF281XC HP 81X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF283XC HP 83X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF287XC HP CF287XC High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge CF287XC
CF320XC HP 653X Black LaserJet Toner Cartridge
CF321AC HP 653A Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CF322AC HP 653A Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CF323AC HP 653A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CF330XC HP 654X Black LaserJet Toner Cartridge
CF331AC HP 654A Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CF332AC HP 654A Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CF333AC HP 654A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CF360XC HP 508X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF361XC HP 508X Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CF362XC HP 508X Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CF363XC HP 508X Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CF380XC HP 312X High Yield Black Toner Cartridge
CF381AC HP 312A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF382AC HP 312A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF383AC HP 312A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF410XC HP 410X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF411XC HP 410X Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CF412XC HP 410X Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CF413XC HP 410X Mgn Contract LJ Toner Cartridge
Q2612AC HP LaserJet 1000/3000 Series Black Crtg
Q5942YC HP 42Y Blk Contract LJ Toner Cartridge
Q5945YC HP 45Y Blk Contract LJ Toner Cartridge
Q5950AC HP Color LaserJet 4700 Black Cartridge
Q5951AC HP Color LaserJet 4700 Cyan Cartridge
Q5952AC HP Color LaserJet 4700 Yellow Cartridge
Q5953AC HP Color LaserJet 4700 Magenta Cartridge
Q6460AC HP Black LaserJet Print Cartridge
Q6461AC HP Cyan LaserJet Print Cartridge
Q6462AC HP Yellow LaserJet Print Cartridge
Q6463AC HP Magenta LaserJet Print Cartridge
Q7551XC HP 51X Blk Contract LJ Toner Cartridge
Q7553XC HP LaserJet Q7553X Black Print Cartridge
CF460XC HP Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF461XC HP Cyan Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF462XC HP Yellow Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF463XC HP Magenta Contract Original LaserJet Toner Catridge
W9000MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge
W9001MC HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge
W9002MC HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge
W9003MC HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge
CF237YC HP 37Y Extra High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge
W9004MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge
CF470XC HP Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF471XC HP Cyan Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF472XC HP Yellow Contract Original LaserJet Toner Cartridge
CF473XC HP Magenta Contract Original LaserJet Toner Cartridge
W9030MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge
W9031MC HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge
W9032MC HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge
W9033MC HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge
W9017MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge
W9060MC HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge
W9061MC HP Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge
W9062MC HP Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge
W9063MC HP Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge
SV234A Samsung CLT-C603L High Yield Cyan Toner Cartridge
SV243A Samsung CLT-M603L High Yield Magenta Toner Cartridge
SV249A Samsung CLT-Y603L High Yield Yellow Toner Cartridge
SV237A Samsung CLT-K603L High Yield Black Toner Cartridge
SU883A Samsung MLT-D201S Black Toner Cartridge
SU876A Samsung MLT-D201L H-Yield Blk Toner C
SU914A Samsung MLT-D203S Black Toner Cartridge
SU905A Samsung MLT-D203L High Yield Black Toner Cartridge
SU894A Samsung MLT-D203E Extra High Yield Black Toner Cartridge
SU923A Samsung MLT-D203U Ultra High Yield Black Toner Cartridge
SU944A Samsung MLT-D204S Black Toner Cartridge
SU936A Samsung MLT-D204L H-Yield Blk Toner C
SV140A Samsung MLT-R204 Imaging Unit
SU983A Samsung MLT-D205S Black Toner Cartridge
SU972A Samsung MLT-D205L High Yield Black Toner Cartridge
SU961A Samsung MLT-D205E Extra H-Yield Blk C
SV045A Samsung MLT-D304S Black Toner Cartridge
SV150A Samsung MLT-R304 Imaging Unit
SV075A Samsung MLT-D307S Black Toner Cartrid
SV067A Samsung MLT-D307L H-Yield Blk Toner C
SV059A Samsung MLT-D307E Extra H-Yield Blk C
SV154A Samsung MLT-R307 Imaging Unit
SV105A Samsung MLT-D309S Black Toner Cartridge
SV097A Samsung MLT-D309L H-Yield Blk Toner C
SV162A Samsung MLT-R309 Imaging Unit
SV025A Samsung MLT-D303E Extra H-Yield Blk C
SV145A Samsung MLT-R303 Imaging Unit
SU049A Samsung CLT-C506S Cyan Toner Cartridg
SU316A Samsung CLT-M506S Magenta Toner Crtg
SU526A Samsung CLT-Y506S Yellow Toner Cartri
SU182A Samsung CLT-K506S Black Toner Cartrid
SU040A Samsung CLT-C506L High Yield Cyan Toner Cartridge
SU307A Samsung CLT-M506L High Yield Magenta Toner Cartridge
SU173A Samsung CLT-K506L High Yield Black Toner Cartridge
SU517A Samsung CLT-Y506L High Yield Yellow Toner Cartridge
SU070A Samsung CLT-C508S Cyan Toner Cartridg
SU336A Samsung CLT-M508S Magenta Toner Crtg
SU547A Samsung CLT-Y508S Yellow Toner Cartri
SU204A Samsung CLT-K508S Black Toner Cartrid
SU064A Samsung CLT-C508L High Yield Cyan Toner Cartridge
SU330A Samsung CLT-M508L High Yield Magenta Toner Cartridge
SU541A Samsung CLT-Y508L High Yield Yellow Toner Cartridge
SU197A Samsung CLT-K508L High Yield Black Toner Cartridge
SU090A Samsung CLT-C609S Cyan Toner Cartridge
SU356A Samsung CLT-M609S Magenta Toner Cartridge
SU567A Samsung CLT-Y609S Yellow Toner Cartridge
SU224A Samsung CLT-K609S Black Toner Cartridge
SU022A Samsung CLT-C503L H-Yld Cyan Toner Cr
SU155A Samsung CLT-K503L H-Yield Blk Toner C
SU289A Samsung CLT-M503L H-Yield Magenta Crt
SU499A Samsung CLT-Y503L H-Yield Yel Toner C
SV210A Samsung SCX-D6555A Black Toner Cartri
SV223A Samsung SCX-R6555A Imaging Unit
C4092A HP LJ 1100/A, 3200, 3220 Print Cartridge
C4096A HP LaserJet 2100, 2200 Print Cartridge
C7115A HP LJ 1200, 1220, 1000, 3300 Print Crtg
C9720A HP CLJ 4600, 4650 Black Print Cartridge
C9721A HP CLJ 4600, 4650 Cyan Print Cartridge
C9722A HP CLJ 4600, 4650 Yellow Print Cartridge
C9723A HP CLJ 4600, 4650 Magenta Print Crtg
CB400A HP Color LaserJet CP4005 Black Cartridge
CB401A HP Color LaserJet CP4005 Cyan Cartridge
CB402A HP Color LaserJet CP4005 Yellow Crtg
CB403A HP Color LaserJet CP4005 Magenta Crtg
CC364A HP LaserJet 10K Black Toner Cartridge
CC364X HP LaserJet 24K Black Toner Cartridge
CC530A HP Color LaserJet CP2025 Black Crtg
CC530AD HP Color LaserJet CP2025 Dual Pack Crtg
CC531A HP Color LaserJet CP2025 Cyan Crtg
CC532A HP Color LaserJet CP2025 Yellow Crtg
CC533A HP Color LaserJet CP2025 Magenta Crtg
CE250A HP CP3525/CM3530 MFP Black 5K Print Crtg
CE250X HP CP3525/CM3530 MFP Black Print Crtg
CE250XD HP 504X Black Dual Pk LJ Toner Cartridge
CE251A HP CP3525/CM3530 MFP Cyan Print Crtg
CE252A HP CP3525/CM3530 MFP Yellow Print Crtg
CE253A HP CP3525/CM3530 MFP Magenta Print Crtg
CE255A HP LaserJet P3015 6K Print Cartridge
CE255X HP LaserJet P3015 12.5K Print Cartridge
CE260A HP LaserJet CP4025/4525 8.5K Blk Crtg
CE260X HP LaserJet CP4525 17K Blk Prt Crtg
CE261A HP LaserJet CP4025/4525 Cyan Prt Crtg
CE262A HP LaserJet CP4025/4525 Yellow Prt Crtg
CE263A HP LaserJet CP4025/4525 Magenta Prt Crtg
CE264X HP LaserJet CM4540 MFP 18K Blk Prt Crtg
CE390A HP LaserJet M4555 MFP 10K Black Crtg
CE390X HP LaserJet M4555 MFP 24K Black Crtg
CE400A HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge
CE400X HP 507X Black LaserJet Toner Cartridge
CE401A HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CE402A HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CE403A HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CE410A HP LaserJet Pro M451/M475 2.2K Blk Crtg
CE410X HP LaserJet Pro M451/M475 4K Blk Crtg
CE411A HP LaserJet Pro M451/M475 Cyn Crtg
CE412A HP LaserJet Pro M451/M475 Ylw Crtg
CE413A HP LaserJet Pro M451/M475 Mgnt Crtg
CE505A HP LaserJet Black Print Cartridge
CE505X HP LJP2055 Black Print Cartridge
CE505XD HP LaserJet P2055 Black Crtg Dual Pack
CF031A HP LaserJet CM4540 MFP Cyan Crtg
CF032A HP LaserJet CM4540 MFP Ylw Crtg
CF033A HP LaserJet CM4540 MFP Mgnt Crtg
CF226A HP 26A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF226X HP 26X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridg
CF280A HP LaserJet Pro M401/M425 2.7K Blk Crtg
CF280X HP LaserJet Pro M401/M425 6.9K Blk Crtg
CF281A HP 81A Black LaserJet Toner Cartridge
CF281X HP 81X Black LaserJet Toner Cartridge
CF287A HP 87A Black LaserJet Toner Cartridge
CF287X HP 87X Black LaserJet Toner Cartridge
CF320A HP 652A Black LaserJet Toner Cartridge
CF320X HP 653X Black LaserJet Toner Cartridge
CF321A HP 653A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF322A HP 653A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF323A HP 653A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF330X HP 654X Black LaserJet Toner Cartridge
CF331A HP 654A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF332A HP 654A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF333A HP 654A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF360A HP 508A Black LaserJet Toner Cartridge
CF360X HP 508X Black LaserJet Toner Cartridge
CF361A HP 508A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF361X HP 508X Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF362A HP 508A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF362X HP 508X Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF363A HP 508A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF363X HP 508X Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF380A HP 312A Black LaserJet Toner Cartridge
CF380X HP 312X High Yield Black Toner Cartridge
CF381A HP 312A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF382A HP 312A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF383A HP 312A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF410A HP 410A Black LaserJet Toner Cartridge
CF410X HP 410X Black LaserJet Toner Cartridge
CF411A HP 410A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF411X HP 410X Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF412A HP 410A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF412X HP 410X Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF413A HP 410A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF413X HP 410X Magenta LaserJet Toner Cartridge
Q1338A HP LJ 4200 Print Cartridge - MOQ: 45
Q1339A HP LJ 4300 Print Cartridge
Q2610A HP LJ 2300/L Print Cartridge
Q2613A HP LJ 1300 Print Cartridge 25
Q2624A HP LJ 1150 Print Cartridge 25
Q2670A HP CLJ 3500, 3700 Black Print Cartridge
Q2671A HP CLJ 3500 Cyan Print Cartridge
Q2672A HP CLJ 3500 Yellow Print Cartridge
Q2673A HP CLJ 3500 Magenta Print Crtg
Q2681A HP CLJ 3700 Cyan Print Cartridge
Q2682A HP CLJ 3700 Yellow Print Cartridge
Q2683A HP CLJ 3700 Magenta Print Cartridge
Q3960A HP CLJ 2550/2800 Series Black Cartridge
Q3961A HP CLJ 2550/2800 Series Cyan Cartridge
Q3962A HP CLJ 2550/2800 Series Yellow Cartridge
Q3963A HP CLJ 2550/2800 Serie Magenta Cartridge
Q5942A HP LaserJet 4250/4350/4240 Black Crtg
Q5942X HP Black Laserjet 4250 / 4350 Cartridge
Q5945A HP Laserjet 4345 mfp Print Cartridge
Q5949A HP LaserJet 1160/1320/3390/3392 Blk Crtg
Q5949X HP LaserJet 1320/3390/3392 Black Crtg
Q5950A HP Color LaserJet 4700 Black Cartridge
Q5951A HP Color LaserJet 4700 Cyan Cartridge
Q5952A HP Color LaserJet 4700 Yellow Cartridge
Q5953A HP Color LaserJet 4700 Magenta Cartridge
Q6460A HP Color LaserJet 4730 MFP Black Crtg
Q6461A HP Color LaserJet 4730 MFP Cyan Crtg
Q6462A HP Color LaserJet 4730 MFP Yellow Crtg
Q6463A HP Color LaserJet 4730 MFP Magenta Crtg
Q6470A HP LaserJet 3505/3600/3800 Black Crtg
Q6471A HP Color LaserJet 3600 Cyan Cartridge
Q6472A HP Color LaserJet 3600 Yellow Cartridge
Q6473A HP Color LaserJet 3600 Magenta Crtg
Q6511A HP Black Laserjet 2400 Series Cartridge
Q6511X HP Black Laserjet 2400 Series Cartridge
Q7551A HP LaserJet P3005/M3035 mfp Black Crtg
Q7551X HP LaserJet P3005/M3027/M3035 Black Crtg
Q7553A HP LaserJet P2015 Black Cartridge
Q7553X HP LaserJet Q7553X Black Print Cartridge
Q7581A HP Color LaserJet 3505/3800 Cyan Crtg
Q7582A HP Color LaserJet 3505/3800 Yellow Crtg
Q7583A HP Color LaserJet 3505/3800 Magenta Crtg
CF450A HP 655A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF451A HP 655A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF452A HP 655A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF453A HP 655A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF460X HP 656X Black Original  LaserJet Toner Cartridge
CF461X HP 656X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF462X HP 656X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF463X HP 656X Magenta Original LaserJet Toner Catridge
CF237A HP 37A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF237X HP 37X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF237Y HP 37Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF470X HP 657X Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF471X HP 657X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF472X HP 657X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF473X HP 657X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
C4129X HP LJ 5000, 5100 Print Cartridge
C8543X HP LaserJet 9040 Black Print Cartridge
C8543YC HP 43Y Blk Contract LJ Toner Cartridge
C8550A HP CLJ 9500 Black Print Cartridge
C8551A HP CLJ 9500 Cyan Print Cartridge
C8552A HP CLJ 9500 Yellow Print Cartridge
C8553A HP CLJ 9500 Magenta Print Cartridge
C8560A HP CLJ 9500 Black Imaging Drum
C8561A HP CLJ 9500 Cyan Imaging Drum
C8562A HP CLJ 9500 Yellow Imaging Drum
C8563A HP CLJ 9500 Magenta Imaging Drum
C9730A HP CLJ 5500 Black Print Crtg
C9730AC HP CLJ 5500 Black Print Crtg
C9731A HP CLJ 5500 Cyan Print Crtg
C9731AC HP C9731AC Cyan Contract LaserJet Toner
C9732A HP CLJ 5500 Yellow Print Crtg
C9732AC HP C9732AC Yellow Contract LaserJet Toner
C9733A HP CLJ 5500 Magenta Print Crtg
C9733AC HP C9733AC Magenta Contract LaserJet Toner
CB380A HP CP6015 Black Print Cartridge
CB380YC HP 823A Blk Contract LJ Toner Cartridge
CB381A HP CP6015/CM6040mfp Cyan Print Crtg
CB381YC HP 824A Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CB382A HP CP6015/CM6040mfp Yellow Print Crtg
CB382YC HP 824A Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CB383A HP CP6015/CM6040mfp Magenta Print Crtg
CB383YC HP 824A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CB384A HP CP6015/CM6040mfp Black Image Drum
CB385A HP CP6015/CM6040mfp Cyan Image Drum
CB386A HP CP6015/CM6040mfp Yellow Image Drum
CB387A HP CP6015/CM6040mfp Magenta Image Drum
CB390A HP CM6040mfp Black Print Cartridge
CB390YC HP 825A Blk Contract LJ Toner Cartridge
CE270A HP Color LaserJet CP5525 Black Cartridge
CE271A HP Color LaserJet CP5525 Cyan Cartridge
CE272A HP Color LaserJet CP5525 Yellow Crtg
CE273A HP Color LaserJet CP5525 Magenta Crtg
CE340A HP LaserJet 700 Color MFP 775 Black Crtg
CE340AC HP CE340AC Blk Contr LJ Toner Cartridge
CE341A HP LaserJet 700 Color MFP 775 Cyan Crtg
CE341AC HP CE341AC Cyn Contr LJ Toner Cartridge
CE342A HP LaserJet 700 Color MFP 775 Ylw Crtg
CE342AC HP CE342AC Ylw Contr LJ Toner Cartridge
CE343A HP LaserJet 700 Color MFP 775 Mgnt Crtg
CE343AC HP CE343AC Mgn Contr LJ Toner Cartridge
CE740A HP Color LaserJet CP5225 Black Crtg
CE741A HP Color LaserJet CP5225 Cyan Crtg
CE742A HP Color LaserJet CP5225 Ylw Crtg
CE743A HP Color LaserJet CP5225 Mgnt Crtg
CF214A HP LaserJet 700 MFP M712 Cartridge
CF214X HP LaserJet 700 MFP M712 High Cap Crtg
CF214XC HP 14X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF300A HP 827A Black LaserJet Toner Cartridge
CF300AC HP 827A Black LaserJet Toner Cartridge
CF301A HP 827A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF301AC HP 827A Cyn Contract LJ Toner Cartridge
CF302A HP 827A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF302AC HP 827A Ylw Contract LJ Toner Cartridge
CF303A HP 827A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF303AC HP 827A Mgn Contract LJ Toner Cartridge
CF310A HP 826A Black LaserJet Toner Cartridge
CF310AC HP 826A Black LaserJet Toner Cartridge
CF311A HP 826A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF311AC HP 826A Cyan LaserJet Toner Cartridge
CF312A HP 826A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF312AC HP 826A Yellow LaserJet Toner Cartridge
CF313A HP 826A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF313AC HP 826A Magenta LaserJet Toner Cartridge
CF325X HP 25X Black LaserJet Toner Cartridge
CF325XC HP 25X Blk Contract LJ Toner Cartridge
CF358A HP 828A Black LaserJet Drum
CF359A HP 828A Cyan LaserJet Drum
CF364A HP 828A Yellow LaserJet Drum
CF365A HP 828A Magenta LaserJet Drum
CZ192A HP 93A Black LaserJet Toner Cartridge
CZ192AC HP 93A Blk Contract LJ Toner Cartridge
Q7516A HP LaserJet 5200 Black Print Cartridge
Q7516AC HP LaserJet Black Print Cartridge
Q7570A HP LaserJet M5035 mfp Black Cartridge
Q7570AC HP LaserJet Black Print Cartridge


10. การแลกรับคะแนนหรือของรางวัลทั้งหมดให้ถือเป็นกรรมสิทธิของผู้จัดทำโปรโมชั่น เอชพีจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจัดทำโปรโมชั่นนี้ขึ้นและอาจส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นและบริษัทตัวแทนในการจัดทำโปรโมชั่นนี้ ซึ่งอาจมีการดำเนินงานอยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ เอชพีจะใช้ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มในการสมัครเข้าร่วมสำหรับติดต่อคุณ ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการส่งแลกรับคะแนนและการส่งของรางวัล หากคุณตกลงยินยอมให้เอชพีสามารถติดต่อคุณได้ตามวาระโอกาสเพื่อนำเสนอข่าวสารและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเอชพีซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณ แต่หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารทางการตลาดต่อไป คุณสามารถเลือกยกเลิกข่าวสารได้ในภายหลัง ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อเอชพีเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของคุณ หากต้องการทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเอชพี คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www8.hp.com/th/en/privacy/privacy.html